Search

Monument of I.I. Shuvalov

Monument of I.I. Shuvalov
Address:
Saint Petersburg, University emb., 17