Пошук

Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет
Адреса:
Вінниця, Хмельницьке шосе, 95
Науково-педагогічну дiяльнiсть в унiверситетi здійснюють 42 кафедри, в тому числі і кафедра військової підготовки, 28 iз яких є випусковими кафедрами і мають фiлiї на пiдприємствах м. Вiнницi та областi. Освітній процес і наукову діяльність в університеті здійснюють 69 штатних професорів, 66 докторів наук, 211 доцентів і 313 кандидатів наук. Загальна чисельність професорсько-викладацького складу ВНТУ – 469 осіб.

Університет готує бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами навчання на 7 факультетах та в 1 інституті за 29 бакалаврськими і 24 магістерськими спеціальностями. На сьогоднішній день в університеті навчається близько 5200 студентів очної та заочної форм навчання. Унiверситет має ефективну систему пiдготовки наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї. Пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв здiйснюють в аспiрантурi з 21 спецiальностей i докторантурi з 9 спецiальностей, функцiонують 6 спецiалiзованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацiй з 6 докторських і 10 кандидатських спецiальностей.